Menü

Bemutatkozás

Nevelési Elveink

Hisszük, hogy nyugodt, derűs, szeretetteljes, vidám légkörben felnövő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív iskolás, felnőtt.

Legfontosabbnak tekintjük a biztonságot nyújtó környezetet, melyben a felnőttek a legteljesebb odafigyeléssel óvják, vigyázzák a kisgyermekek mindennapjait.

Számunkra minden kisgyermek egy egyedi, különös önálló személyiség, ebből adódóan egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, és ez minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű.

Óvodánk, óvodai nevelésünk célja, hogy a nemzetközi, multikulturális közegből érkező gyermekek egy intézményben történő együtt nevelésével, az emberi együttélés, az összetartozás, a más kultúrák, szokások megismerésére és tiszteletére, a közös emberi értékek megalapozására, a környezettudatos életre neveljük gyermekeinket. Alapelveink megvalósítását, megvalósulását segíti a sok játék és mozgás, a szülők és pedagógusok együttműködése, egymás és a gyermekek tiszteletben tartása.

Azok a nevelési feladatok, amelyek biztosítják a gyermekek fejlődését, közösségi életre felkészítését és a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását:

 • A nevelésben a fokozatosság, folyamatosság, játékosság elvének alkalmazása;
 • Az egyéni fejlesztésben az adottság, az életkori sajátosságok figyelembevétele;
 • A kétnyelvű nevelés arányának, tartalmának, módszereinek megtervezése;
 • Jó légkörű beszédkedv teremtő kapcsolatrendszer kiépítése;
 • Az óvodai élet ideje alatt a gyermekek iskolai élete való felkészítése;

A nemzetközi gyermekcsoportban az eltérő kulturális és nevelési háttér sajátosságaiból fakadó különbözőségek tiszteletben tartása és tartatása:

 • A gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenységet,
 • A szülő, a gyermek és az óvodapedagógusok együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit,
 • A nemzeti, vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelésben részt vevő óvoda esetén a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával kapcsolatos feladatokat,
 • Az óvodában folyó nevelőmunka ellenőrzése, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerét.

Célkitűzésünk

Éreztetjük a kisgyermekkel, hogy ők egy nagy család részét képezik, az érdeklődésüknek megfelelően tevékenykedhetnek úgy, hogy a tevékenykedés a legnagyobb örömet okozza számukra. A tevékenységre motiválás tervezett, rendszerezett programok keretein belül zajlik. Ezáltal fejlesztjük önbizalmukat, önértékelő képességüket.

Segítséget nyújtunk minden gyermeknek abban, hogy hatékonyan tudjon kommunikálni az óvodában használt társalgási nyelven (angol), miközben tiszteletben tartjuk saját anyanyelvét. Az óvodai tanítási – tanulási – nevelési folyamatban egyaránt fontos hangsúlyt kap az óvodán belüli és az óvodán kívüli foglalkozás.

A szabadban történő foglalkozás is részese a napi tervezett folyamatnak. Különösen figyelünk a környezetvédelem nevelésre, és az egészséges életmód szokásainak kialakítására, formálására. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt, szorgalmazzuk aktív részvételüket az óvoda életében.

A Happy Kids Nemzetközi Bölcsőde és Óvoda célja, hogy a különböző nemzetközi oktatási rendszerek legjobb módszereiből merítve, egyedi multikulturális környezetben olyan tanulási környezetet hozzon létre, ahol a 1,5-7 éves gyermekek minőségi gondoskodásban és oktatásban részesülnek. Ennek elérése érdekében a következő célokat tűztük ki:

 • Olyan nemzetközi tanterv létrehozása, amit folyamatosan fejlesztünk, harmóniában a multikulturális közösségünkkel és a magyar hagyományokkal egyaránt.
 • Jól motivált, széles látókörű és művelt tanulók fejlesztése.
 • Egyéni gondoskodás és figyelem összpontosítása minden egyes gyermekre a saját fejlődési tempójának megfelelően, hogy mindenki elérhesse egyéni sikereit.
 • Olyan környezet létrehozása, amelyben a tanult és tapasztalt tanárok is fejleszthetik magukat, és folyamatosan a legjobbat adhatják.
 • A szülők aktív részvételének bátorítása az óvoda életében.

Filozófiánk

Óvodánk / bölcsődénk filozófiája és tanterve figyelembe veszi és értékeli mind a magyar, mind pedig a nemzetközi közösség kultúráját. A nemzetközi oktatás célja a különböző kultúrák megértése és a velük való együttműködés a gyermekek egyéni szükségeinek betöltése érdekében.

Segítenünk kell a gyermekeknek abban, hogy elfogadják egymás különbözőségeit, és megtanuljanak közösen játszani és tanulni.

Meggyőződésünk, hogy a pedagógusoknak és a szülőknek együttesen kell részt venniük gyermekeik nevelésében.