+36 1 356 2440 [email protected]
Oldal kiválasztása

Pedagógiai programunk

A HAPPY KIDS óvoda és bölcsőde nevelési programja nemzetközi alapokon nyugvó program, mely egyaránt nagy hangsúlyt fektet a fogalomértésre és a szocializációra, valamint a tudás megszerzésére és a képességek fejlesztésére.

Arra a meggyőződésre épül, mely szerint a hatékony tanulás egy aktív, tárgyterületeket ötvöző, kíváncsiság motiválta folyamat.

Egyesíti mindazon tapasztalatokat:

  • képességek elsajátítása,
  • gondolkodás fejlődése,
  • viselkedéstanulás,

melyekkel a gyermekek az óvodában találkoznak.

Ez a nevelési program a játék erejét hasznosítva kívánja elősegíteni a gyermekek fejlődését egy kiegyensúlyozott, játékközpontú tanterv révén, melyben a pedagógusok aktív szerephez jutnak a spontán játék, illetve a közvetve vagy közvetlenül irányított játék egyensúlyának megteremtésében.

Ez a program kifejezetten a kisgyermekek fejlettségi szintjéhez igazodik. Úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az adott korcsoportoknak, ugyanakkor fordítson figyelmet a csoportot alkotó gyermekek egyéni szükségleteire, érdeklődésére és eltérő fejlettségi szintjére is. Minden gyermek egyedi lény: egyéni személyiséggel, tanulási sajátosságokkal és családi háttérrel. Elengedhetetlen, hogy mind a nevelési program, mind a felnőtt interakciója a gyermekkel fogékony legyen az egyéni sajátosságokra. A különböző korcsoportok számára kidolgozott nevelési programunk integrált megközelítést alkalmazva gondoskodik a gyermek fejlesztéséről minden területen: fizikai, érzelmi, szociális és kognitív téren egyaránt.

A gyermeki tanulás és fejlődés nem jól elkülöníthető tárgyterületeken megy végbe, hanem integrált folyamat. Nevelési programunk az érdeklődési területek és képességek szélesebb skálájának fejlődését biztosítja annál, mint amit a csoport életkori meghatározottsága sejtetne. Pedagógusaink készen állnak arra, hogy kielégítsék azoknak a gyermekeknek az igényeit is, akik az átlagos fejlődési skálán kívüleső, szokatlan területek és képességek iránt is érdeklődést mutatnak.

 

Bölcsőde 1. (1,5-2 évesek) és Bölcsőde 2. (2-3 évesek)

Ebben a csoportban szervezett játék-programmal dolgozunk, melyben a napi tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermeki közösségben történő szocializációra, játékra és fejlődésre. A csoportszobai környezetben kreatív és szórakoztató módon kézműves tevékenységekkel fejlesztjük a finommotorikát, sokat zenélnek és énekelnek a gyerekek, a nagymozgás harmonizálódását pedig tornával, rengeteg mozgással, pónilovaglással segítjük.

 

Kiscsoport (Pre-K I) (3-4 évesek)

Ebben a korcsoportban tematikusan szervezett játék-program folyik, melyben a napi tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermeki közösségben történő szocializációra, játékra és fejlődésre. Folytatjuk a finommotorikus fejlesztést kézműves tevékenységek, valamint bevezető zsírkréta-, és ceruza-munkák segítségével, a nagymozgást pedig tornával, sok mozgással, illetve pónilovaglással fejlesztjük. Életkoruknak megfelelő élményekre tesznek szert többek között játékos dramatizálás, játék járművek és mászókák, kirakók, építőkockák használata révén, illetve lehetőségük nyílik beszélgetésre és egyszerű mesék hallgatására.

 

Középső csoport (Pre-K II.) (4-5 évesek)

Ebben a csoportban ismerkednek meg és foglalkoznak a gyerekek olvasás- illetve íráselőkészítő tevékenységekkel, melyek elvezetik őket az olvasás és az írás elsajátításához. Felfedezik az írott nyelv gyakorlati alkalmazását: értelmes szavak felismerését gyakorolják, és próbálkoznak saját nevük leírásával. Számfogalom-előkészítő gyakorlatokkal – csoportosítással, számolással és összepárosítással – sajátítják el a későbbi matematikai feladatmegoldás alapjait. Megismerkednek az alapvető matematikai fogalmakkal és erősödik problémamegoldó képességük. Fejlődik a koncentrációjuk, memorizálnak és felismernek tárgyakat forma, szín és méret alapján. Az ötéves gyerekekben egyre élénkebb az érdeklődés közösségük és környezetük iránt, valamint gondolkodásuk egyre bonyolultabb összefüggésekre képes, mely megköveteli a memóriájuk és a finommotorikus készségeik fejlődését. Napi tevékenységeik között egyaránt helyet kapnak a szervezett tanulási foglalkozások, a kézművesség, a zene és az ének, a torna, az úszás és a számítógép beillesztve a csoport napirendjébe.

 

Nagycsoport (Kindergarten) (5-7 évesek)

Ez a magas szintű program integrált, tematikus megközelítést alkalmazva fedi le a nyelv, matematika, természettudományok, társadalomtudományok, művészetek, számítógép, zene, dráma, testnevelés tárgyköreit. A hatéves gyerekek aktívak, verbális önkifejezésük egyre hangsúlyosabb szerepet kap, feltámad bennük az érdeklődés a játékok és játékszabályok iránt, mely élmények révén új fogalmakat és problémamegoldó készségeket sajátítanak el. Ennek következtében az aktív tevékenységek és a kísérletezés jobban illik ehhez az életkorhoz, mint a mechanikus, asztal melletti munka. A hétéveseknek láthatóan időre van szükségük ahhoz, hogy feldolgozzanak és begyakoroljanak számos újonnan megszerzett fizikai és kognitív készséget. Látványos lépéseket tesznek előre az érvelésben, mások meghallgatásában és társas érintkezéseikben. Megkezdődik és folytatódik a nyelvtanulás, elsősorban az angol nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára –, valamint a magyar nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára. Megismertetjük Magyarország hagyományait, történelmét és kultúráját az oktatást és társas együttlétet célzó, rendszeres kirándulások révén.

 

A Happy Kids jó hírnevét az egyéni fejlesztő programok szilárdították meg, melyek az egyes gyerekek egyedi képességeihez és fejlettségi szintjéhez igazodnak. Alapos felkészítést biztosítunk öt-hétéves gyermekeink számára, hogy zökkenőmentes legyen az átállásuk és beilleszkedésük a választott nemzetközi, kéttannyelvű vagy magyar iskolában. A gyerekek írni és olvasni tanulnak angol nyelven saját egyéni nyelvtudási szintjüknek megfelelően.

Kapcsolat