Menü

Pedagógiai programunk

A HAPPY KIDS óvoda és bölcsőde nevelési programja nemzetközi alapokon nyugvó program. Ennélfogva nagy hangsúlyt fektet a fogalomértésre és a szocializációra. Következésképpen a tudás megszerzése és a képességek fejlesztése is a fókuszban van .

Programunk arra a meggyőződésre épül, mely szerint a hatékony tanulás egy aktív, tárgyterületeket ötvöző, kíváncsiság motiválta folyamat.

A tapasztalatok összegezve:

  • Tanulási készségek
  • Gondolkodás fejlődése
  • Gyerekekkel való szocializálódás
  • Viselkedéstanulás

Játékközpontúság

Ez a nevelési program egy kiegyensúlyozott, játékközpontú tanterv.  Ennélfogva a játék erejét hasznosítva segíti elő a gyermekek fejlődését. Ebben a programban a pedagógusok aktív szerephez jutnak. Megteremtik a spontán játék, illetve a közvetve vagy közvetlenül irányított játék egyensúlyát. 

Személyre szabott foglalkozások

Ez a program kifejezetten a kisgyermekek fejlettségi szintjéhez igazodik. Úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen az adott korcsoportoknak. Ezzel együtt fordítson figyelmet a csoportot alkotó gyermekek egyéni szükségleteire, érdeklődésére és eltérő fejlettségi szintjére is. Minden gyermek egyedi lény. Egyéni személyiséggel, tanulási sajátosságokkal és családi háttérrel rendelkeznek. Elengedhetetlen, hogy az egyéni sajátosságokra fogékony legyen mind a nevelési program, mind a felnőtt interakciója a gyermekkel. A különböző korcsoportok számára kidolgozott nevelési programunk minden területen integrált megközelítést alkalmazva gondoskodik a gyermek fejlesztéséről. Nyelvi, fizikai, érzelmi, szociális és kognitív téren egyaránt. A gyermeki tanulás és fejlődés nem jól elkülöníthető tárgyterületeken megy végbe, hanem integrált folyamat.

Nevelési programunk az érdeklődési területek és képességek szélesebb skálájának fejlődését biztosítja annál, mint amit a csoport életkori meghatározottsága sejtetne. Pedagógusaink készen állnak arra, hogy kielégítsék azoknak a gyermekeknek az igényeit is, akik az átlagos fejlődési skálán kívül eső, szokatlan területek és képességek iránt is érdeklődést mutatnak.

Képességek szerinti fejlesztés

Ahogy a gyerekek egyre jobban elmélyülnek egy-egy tevékenységben, valamint ahogy egyre inkább fejlesztik a tudásukat és képességeiket, a tanárok fokozatosan növelik azok nehézségét, összetettségét és az általuk okozott kihívás mértékét. A tanárok számtalan tevékenységet és eszközt biztosítanak a gyermekek számára. A tanulói tevékenységek és eszközök kézzelfoghatóak és igaziak kell legyenek. Kapcsolódniuk kell a fiatal gyermekek életéhez..Napközben a tanárok egyensúlyt teremtenek a pihenéssel és az aktív tevékenységekkel töltött tevékenységek időarányában.

Cuddly Koalas (18 hónapos – 2,5 évesek)

Ebben a csoportban szervezett játék-programmal dolgozunk. A napi tevékenységek lehetőséget biztosítanak a gyermeki közösségben történő szocializációra, játékra és fejlődésre.

A motorikus készségeket kézműves munkákkal, testneveléssel, zene és drámával fejlesztjük egy csoportszobai környezetben. Ezek a tevékenységek mind kreatívak, mind szórakoztatóak. A gyerekeknek lehetőségük adódik pónilovakon lovagolni, valamint Rolli Pollizni. 

Tiny Tigers (2,5 – 3,5 évesek)
Friendly Frogs (3 – 4 évesek)

Egy érdeklődés-orientált játékos program, amely lehetőséget biztosít szocializáló hatású mindennapi tevékenységekre, játékra.  A gyermekek más gyerekekkel együtt növekednek.

A kézműveskedéssel még tovább fejlesztjük a finom-motorikus készségeket. Az erős motorikus készségeket testneveléssel és a zene- és tornaórákon fejlesztjük tovább. A gyerekek részt vehetnek pónilovagláson és Rolli Pollin is. 

Bright Bunnies (4 – 5 évesek)

Brilliant Pandas (4 – 5 évesek)

Ebben a csoportban ismerkednek meg és foglalkoznak a gyerekek olvasás- illetve íráselőkészítő tevékenységekkel. Ezek elvezetik őket az olvasás és az írás elsajátításához. Felfedezik az írott nyelv gyakorlati alkalmazását. Értelmes szavak felismerését gyakorolják, próbálkoznak saját nevük leírásával.

Számfogalom-előkészítő gyakorlatokkal – csoportosítással, számolással és összepárosítással – sajátítják el a későbbi matematikai feladatmegoldás alapjait.

Megismerkednek az alapvető matematikai fogalmakkal. Erősödik problémamegoldó képességük. Fejlődik a koncentrációjuk, memorizálnak és felismernek tárgyakat forma, szín és méret alapján.

Az ötéves gyerekekben egyre élénkebb az érdeklődés közösségük és környezetük iránt. Gondolkodásuk egyre bonyolultabb összefüggésekre képes, mely megköveteli a memóriájuk és a finom-motorikus készségeik fejlődését.

Napi tevékenységeik között egyaránt helyet kapnak a szervezett tanulási foglalkozások.

A kézművességet, a zenét és éneket, a tornát és a számítástechnikát beillesztjük a csoport napirendjébe. A magyar (opcionális), a sakk, a pónilovagolás, a Rolli Polli, az úszás (ősszel és tavasszal) és a síelés (télen) mind részei a tantervnek. 

Cheeky Monkeys (5 – 7 évesek)

Ez a magas szintű program integrált, tematikus megközelítést alkalmazva fedi le a nyelv, matematika, természettudományok, társadalomtudományok, művészetek, számítógéptechnika, zene és dráma, testnevelés, sakk és póniló lovagolás tárgyköreit.

A hatéves gyerekek aktívak, verbális önkifejezésük egyre hangsúlyosabb szerepet kap. Feltámad bennük az érdeklődés a játékok és játékszabályok iránt. 

Ezen élmények révén új fogalmakat és problémamegoldó készségeket sajátítanak el. Ennek következtében az aktív tevékenységek és a kísérletezés jobban illik ehhez az életkorhoz, mint a mechanikus, asztal melletti munka.

A hétéveseknek időre van szükségük ahhoz, hogy feldolgozzanak és begyakoroljanak számos újonnan megszerzett fizikai és kognitív készséget.

Látványos lépéseket tesznek előre az érvelésben, mások meghallgatásában és társas érintkezéseikben.

Megkezdődik és folytatódik a nyelvtanulás. elsősorban az angol nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára, valamint a magyar nyelv – anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők számára. Megismertetjük Magyarország hagyományait, történelmét és kultúráját az oktatást és társas együttlétet célzó, rendszeres kirándulások révén.